triangle

Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy

box

Dbamy o kompetność oferty generalnego wykonawcy (w ryczałcie) lub poszczególnych podwykonawców i dostawców. Negocjujemy cenę, proponujemy optymalniejsze rozwiązania, uświadamiamy Inwestora o silnych i słabych stronach oferty. Nadzorujemy jakość wykonanych prac. Rozliczamy inwestycję. Kompleksowo zarządzamy projektem.

Korzytamy z naszego doświadczenia będąc wcześniej po drugiej stronie procesu inwestycyjnego, jako właściciele i kadra zarządzająca u projektanta i generalnego wykonawcy, wyspecjalizowanego w budowaniu obiektów produkcyjnych, magazynowych, handlowych i biurowców.

Do naszych obowiązków nalezy między innymi:

 • przeprowadzenie i organizację przetargu na wybór generalnego wykonawcy, w tym wykorzystanie naszego doświadczenia przy ustalaniu rozwiązań optymalizacyjnych, sprawdzanie kompletności oferty, negocjowanie ceny, analiza rozwiązań pod względem funkcjonalności i kosztów serwisowania
 • przekazanie generalnemu wykonawcy w imieniu inwestora kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy
 • zawiadomienie organu architektoniczno-budowlanego o rozpoczęciu budowy
 • zgłaszanie projektantowi wszelkich zastrzeżeń do projektu i dokonanie z nim niezbędnych uzgodnień i wyjaśnień, ale zawsze po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym
 • nadzór inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych
 • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, uczestniczenie w próbach i odbiorach techniczny instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania
 • potwierdzenie faktyczne wykonanych robót oraz usunięcia wad
 • nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p. poż, bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji inwestycji
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, opisywanie faktur oraz przekazywanie informacji inwestorowi dotyczących zapotrzebowania na środki finansowe na kolejne miesiące realizacji inwestycji
 • kontrola stanu zatrudnienia podwykonawców i rozliczeń generalnego wykonawcy z nimi (wynika to z uwagi na przepisy Kodeksu Cywilnego zawarte w art. 6471 dotyczące solidarnej odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy wobec podwykonawcy, za zobowiązania powstałe w związku z realizowanymi przez nich na zlecenie inwestora robót budowlanych)
 • przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego inwestycji
 • prowadzenie narad roboczych prowadzonych na terenie inwestycji z udziałem zamawiającego
 • dokonanie czynności odbioru końcowego Inwestycji
 • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień, stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego i uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
 • rozliczenie końcowe inwestycji
 • przekazanie użytkownikowi inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i prawnym pozwalającym na natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania
 • występowanie w imieniu inwestora przed organami administracji publicznej w sprawach wynikających z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pełnomocnictw
 • naliczanie w imieniu inwestora kar umownych oraz ewentualnie odszkodowań od wykonawców oraz dostawców
 • archiwizację korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich inwestorowi w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji

 

Nasze doświadczenia to prowadzenie biura projektowego i generalnego wykonawstwa w roli członków zarządu i właścicieli firm, jak również osób pełniących funkcję dyrektora kontraktu i kierownika budowy, który zrealizował ponad 80 inwestycji w obiektach halowych i biurowych.

Stąd posiadamy aktualną bazę danych kontaktów generalnego wykonawcy, które gwarantują wybór najkorzystniejszych ofert z wszystkich branż budowlanych. Wybieramy i zarządzamy pracą firm wykonawczych lub generalnego wykonawcy, jesteśmy jednocześnie inspektorem nadzoru nad wykonywanymi pracami i możemy pełnić rolę projektanta wiodącego.

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?