triangle

"Eksperci WIN Construction radzą - część 1".Metodologia przeprowadzania prób na budowie wg procedur WIN Construction, gwarantująca jakość wykonywanych robót budowlanych.

"Eksperci WIN Construction radzą" to cykl treści dotyczący umów i doświadczeń, który rozwijamy o kolejne wątki, kluczowe z punktu widzenia konkretnych zapisów i sukcesu inwestycji oraz metodologii prowadzenia projektu.

‘Postanowiliśmy podzielić się naszymi doświadczeniami z ponad 80 wynegocjowanych i zrealizowanych kontraktów w roli prawnika, członka zarządu odpowiedzialnego za pozyskanie i przygotowanie kontraktu, negocjacje umowy, zarządzanie działem project managerów oraz kierownika budowy. Dlaczego to robimy? Bo inwestorzy doceniają nasze praktyczne doświadczenie oraz pasję w kompleksowej obsłudze inwestycji halowych i biurowych". – mówi Maciej Winter, Prezes Zarządu.

 

Cześć 1:

Nasza metodologia związana z próbami obejmuje następujący zakres w umowie:

  1. Akceptacja próbek materiałów

Kierownik budowy: zobowiązany przed dokonaniem zakupu, do przedstawienia do akceptacji

Inspektor nadzoru: akceptacja lub uwagi w terminie x dni

Zagrożenie: kluczowe jest by materiały były równoważne lub zgodne z kontraktem oraz realizowały cechy fizyczne lub inne dla których zostały wybrane do kontraktu, w jakości nie gorszej niż założone

 

  1. Sprawdzanie kompletności posiadanych certyfikatów…

Kierownik budowy: akceptacja przed wbudowaniem i wraz z protokołem zaawansowania robót

Inspektor nadzoru: akceptacja lub uwagi w terminie x dni

Zagrożenie: zamawianie materiałów zgodnych z aprobatami…

 

  1. Poddawanie próbom wymaganym przez obowiązujące normy i przepisy, testom oraz badaniom w miejscu…

Kierownik budowy: akceptacja przed wbudowaniem i wraz z protokołem zaawansowania robót

Inspektor nadzoru: akceptacja lub uwagi w terminie x dni

Zagrożenie: przygotowanie takiej umowy lub zlecenia, by reklamacja lub rękojmia była możliwa do zrealizowania

 

  1. Koszty przeprowadzenia wszelkich prób, testów oraz badań ponosi Wykonawca

Zagrożenie: kluczowe jest sformułowanie zakresu prób, ponieważ w innym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do nieograniczonego zakresu lub koszty prób po stronie Zamawiającego

 

  1. Sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu.. Uczestniczenie we wszelkich próbach…

Kierownik budowy: zobowiązany do wezwania

Inspektor nadzoru: zobowiązany do sprawdzenia i odbioru

 

  1. Po wykonaniu wszystkich przewidzianych w niniejszej Umowie prób… GENERALNY WYKONAWCA dokona wpisu w Dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych.

Kierownik budowy: dokonanie wpisu o zakończeniu robót

Inspektor nadzoru: rozpoczęcie procedury odbiorowej

 

To powszechnie obowiązująca procedura związana z próbami na budowie. Do kluczowego know-how stanowi zakres dedykowany dla obiektów produkcyjnych, logistycznych, handlowych, biurowych, kamienic, lokali mieszklanych.... Na podstawie naszych doświadczeń z serwisowania, kluczowym jest koncentracja naszego zaangażowania zgodnie z zasadą Pareto.

Poniżej przedstawiamy przykładowe próby dla obiektów wykonanych technologii żelbetowej lub stalowej, które gwarantuje jakość wykonania, optymalizację kosztów oraz minimalizują koszty eksploatacji.

Dla przykładu, w zakresie robót ziemnych jest sprawdzenie zgodności stanu gruntu przez geotechnika w poziomie posadowienia fundamentów z wynikami badań przyjętymi do projektowania zakończony protokołem badań z wpisem do dziennika itd… W przypadku robót fundamentowych jest sprawdzenie wytrzymałości próbek betonu pobranych podczas betonowania fundamentów po 7 i 28 dniach twardnienia itd… W zakresie montażu i dostawy konstrukcji jest sprawdzenie  spoin spawanych przed malowaniem na wytwórni lub np. sprawdzenie odchyłek wymiarowych i jakości powierzchni w dniu dostaw konstrukcji żelbetowej na budowę.

 

Autor:

Maciej Winter, Członek Zarządu odpowiedzialny za obsługę klienta, wsparcie działu projektowania, przeprowadzenie przetargu, negocjacje umowy w imieniu inwestora, zarządzanie działem przygotowania kontraktu oraz project managerów.

     

 

    

 

 

Dodano: 12.12.2018

logos
triangle

Dzień dobry!

Czy oddzwonić do Państwa za darmo?